రాష్ట్రస్థాయి బ్యాంకర్స్ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ

సచివాలయంలో రాష్ట్రస్థాయి బ్యాంకర్స్ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి