శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు (దసరా ఉత్సవ కమిటీ) నియామకం

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్థానం ట్రస్ట్ బోర్డు (దసరా ఉత్సవ కమిటీ) నియామకం.
సభ్యులు : తోట శోభారాణి, ఏలూరు శివయ్య నాయుడు, ఆండ్రా పద్మ, బలరాధు కృష్ణ ప్రసాద్, గజరా నరేష్, మాముడూరు పెంచల ప్రసాద్, కన్నెపల్లి రాజేష్.