వై.సి.పి. లోకి ఊటుకూరు కుటుంబం.  

🔹 నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం ఇంఛార్జ్ కోటంరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరు రూరల్ వై.సి.పి. లోకి వందలాది కార్యకర్తలతో చేరిన ఊటుకూరు కుటుంబం.  


🔹 నెల్లూరు రూరల్ వై.ఎస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి కండువాలుకప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించిన నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి. 


🔹 నెల్లూరు రూరల్ వై.ఎస్.ఆర్. కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఊటుకూరు కుటుంబం రావడం చాల సంతోషంగా ఉంది.   నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి.