ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు - కాంగ్రెస్ పార్టీ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ మెంబర్, సుంకర పద్మశ్రీ

కాంగ్రెస్ పార్టీ కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ మెంబర్, సుంకర పద్మశ్రీ