గొదావరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అధారిటి చైర్మన్ గా  శ్రీ శ్రీఘూకొళపు

గొదావరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అధారిటి చైర్మన్ గా  శ్రీ శ్రీఘూకొళపు శివరామ సుబ్రహ్మణ్యమ్ నియమితులైనారు