గూడూరు శివాలయం వీధి నందు టిఫిన్ పంపిణీ చేస్తున్న అంతిమ తీర్పు గూడూరు రురల్  రిపోర్టర్ ఇంతియాజ్ పాషా

గూడూరు శివాలయం వీధి నందు టిఫిన్ పంపిణీ చేస్తున్న అంతిమ తీర్పు గూడూరు రురల్  రిపోర్టర్ ఇంతియాజ్ పాషా