గురజాల మాజీ శాసనసభ్యుడు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు అంబెడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు

గురజాల మాజీ శాసనసభ్యుడు యరపతినేని శ్రీనివాసరావు అంబెడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు