మే డే శుభాకాంక్షలు- విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు  - నిమ్మ రాజు చలపతిరావు

నాతోటి జర్నలిస్ట్ సోదరులు అందరికీ మే డే శుభాకాంక్షలు విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు
 నిమ్మ రాజు చలపతిరావు