శ్రామిక జాతికి  మే డే దినోత్సవం సందర్భంగా శ్రీ లక్ష్మి చారిటబుల్.ట్రస్ట్, మే డే.శుభాకాంక్షలు

       . **శ్రామిక జాతికి  మే డే దినోత్సవం..
**పీడిత జాతికి మహోత్సవం..
**కార్మికులు తమ హక్కుల కోసం రక్తం చిందించి పోరాడి సాధించిన రోజు...
**కార్మిక సోదరులకు మేడే దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...🙏💐
శ్రీ లక్ష్మి చారిటబుల్.ట్రస్ట్, Chairman,  Dr.Srilakshmi Pm Rao